Algemeen
‘SIJS Kindercoaching’ is een praktijk voor oplossingsgerichte coaching en begeleiding van kinderen, opgericht door Susan van de Wetering en gevestigd te Uden.
Adresgegevens:         Schepenhoek 337, 5403 GC Uden
telefoonnummer:     06-30853894
website:                      www.sijskindercoaching.nl
e-mail:                        susan@sijskindercoaching.nl
De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55846654.
Met het aangaan van de coaching en begeleiding  gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Begeleiding van kinderen t/m 16 jaar
SIJS Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching en begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
Bij kinderen van gescheiden ouders is er bij mailcontact altijd een cc naar beide ouders.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching en begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. SIJS Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid
Vertrouwen tussen kind en coach is de belangrijkste factor binnen de coaching en begeleiding.
Het kan voorkomen dat een kind niet wil dat de inhoud van de gesprekken besproken wordt met zijn/haar ouders. Ik zal deze wens dan respecteren. Alleen wanneer een kind zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden wijk ik hier van af.

Alle informatie die voortvloeit uit de coaching en begeleiding blijft vertrouwelijk. Dit betekent dat ik zonder toestemming van ouders/verzorgers geen informatie aan derden verstrek. Ook voor eventueel overleg met derden wordt eerst toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers.

Praktische afspraken
Er is helaas geen wachtruimte, dit betekent dat u uw kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. U dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn.
Van iedere begeleidingssessie wordt per mail een korte terugkoppeling naar ouders gedaan. Na een aantal sessies volgt een voortgangsgesprek met de ouders, waar we uitgebreider ingaan op de behandeling, behaalde resultaten en eventueel vervolg.

Kinderen reageren vaak fysiek op het loskomen van emoties, bij kleine kinderen komen nog wel eens ‘ongelukjes’ voor. Het is daarom raadzaam om kleine kinderen een schoon setje kleren mee te geven, gewoon voor de zekerheid.

Verhindering
Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij annulering binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Tarieven
Het is raadzaam om u vooraf op de hoogte te stellen van de tarieven. De geldende tarieven staan op de site. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig mocht zijn (vanaf 10 minuten) wordt er een afspraak gemaakt.

Betaling
Aan het eind van de maand ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum voldaan te zijn.
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Indien binnen 8 dagen na datum van de betalingsherinnering de betaling niet voldaan is, is SIJS Kindercoaching gerechtigd bij de tweede herinnering 5 euro administratiekosten per nota in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van SIJS Kindercoaching volgens de aangegeven datum, ben ik genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is SIJS Kindercoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Aansprakelijkheid
De coaching en begeleiding van SIJS Kindercoaching  is resultaatgericht, zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Voor lichamelijke en psychische klachten, raad ik  u aan om contact op te nemen met uw huisarts.
SIJS Kindercoaching  sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SIJS Kindercoaching.

Geef een reactie